Vedtægter

for Grundejerforeningen Dyndmosegård, Vejby

§ l.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Dyndmosegård. Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune, med Helsinge ret som værneting.

§ 2.

Enhver ejer af en ejendom på “Dyndmosegård’s” nye udstykning har pligt til at være medlem. Forpligtelsen er tinglyst som servitutstiftende.

Som medlem kan yderligere optages grundejere fra:

1. Den gl. udstykning af Dyndmosegård
2. Gundekildegårds udstykning


§3. 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i henhold til vedtægterne.

Hvor foreningens vedtægter intet foreskriver, træffer bestyrelsen de nødvendige beslutninger under ansvar over for generalforsamlingen.

§ 4.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales helårligt forud. Udsendelse af opkrævning sker ultimo maj med betaling primo juni måned.

Ved ejerskifte indbetaler nye medlemmer et gebyr, svarende til et års kontingent.

Såfremt kontingentet ikke er betalt inden 30 dage efter påkrav, erlægges et tillægsgebyr, der fastsættes af bestyrelsen.

Hvis kontingentet med tillæg af gebyr ikke er betalt senest 14 dage efter fornyet påkrav, er foreningen berettiget til – uden yderligere varsel – at indlede retslig inkasso.

Er kontingentet ikke betalt inden regnskabsårets udløb, bortfalder stemmeretten. Så længe der er restance til foreningen har medlemmet ikke ret til at gøre brug af de tilbud foreningen stille til rådighed (f. eks. grenafhentningsordning).

Et medlem kan ikke udtræde af foreningen, medmindre det overdrager sin ejendom til en ny ejer. Evt. krav bortfalder ikke ved overdragelsen.


§ 5.

Medlemmerne har pligt til at holde vejrabatten ud for deres grund. Rabatten skal flugte med vejkanten; dog er et fald på 10 cm ind mod grunden tilladt.

På veje, hvor rabatniveauet er højere end vejen på grund af det naturlige terræn, skal rabatten afgraves indtil 1 meter fra vejkanten.

Gangstien langs Højbro Å er i vedtægtsmæssig forstand at sammenligne med rabatter.

Overkørsler skal anlægges således, at de ikke er til fare for den passerende trafik.

Rabatten skal være tilsået med græs og må ikke indrettes som parkeringsplads.

Grunden og rabatten skal være slået hvert år inden den 1. juni.

Overholdes disse bestemmelser ikke, er bestyrelsen berettiget til at lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Bestyrelsen kan ikke pålægges noget ansvar for beskadigelser på planter eller lignende.


§ 6.

Vejenes vedligeholdelse kan forestås af Grundejerforeningens bestyrelse, der danner Vejlaug i henhold til kendelse af 01.07.1964.

Vejenes maksimalbelastning er 6,5 tons, dog højst 2 tons i tøbrudsperiode.

Hver enkelt grundejer kan drages til ansvar for ødelæggelser, der skyldes kørsel med overbelastning til og fra sin grund, og det påhviler ejeren personligt at gøre leverandør opmærksom på disse bestemmelser.

Den enkelte grundejer kan drages til ansvar for ødelæggelser, der hidrører fra planter og træers (herunder rødder) uhæmmede vækst ud mod vejen fra parcellen.

Det påhviler grundejerne at retablere vejene efter opgravninger af enhver art.


§ 7.

Bevarelse af grusgraven som rekreativt område skal sikres ved overholdelse af følgende regler:
1. Grusgraven skal henligge som ureguleret naturgrund.
2. Der må ikke afhentes grus i området eller på anden måde foretages “indgreb” af den enkelte grundejer.
3. Grusgraven må ikke benyttes som affalds-, oplagrings- eller afbrændingsplads.
4. Affald, byggemateriale, skure o. lign. må ikke placeres i skel mod grusgraven.


§8.

Vedrørende benyttelse og bebyggelse af grunde henvises til bestemmelserne i de tinglyste servitutter.

Påtaleretten med hensyn til samtlige servitutter med undtagelse af servitut f har Grundejerforeningen Dyndmosegård i forbindelse med den til enhver tid værende ejer af stamparcellen.

Afbrænding af haveaffald skal ske i henhold til kommunens gældende regulativ om afbrænding af affald.

I månederne april – september må motorplæneklippere, motorsave og lignende kun anvendes i tidsrummet kl. 9 – 12 samt kl. 15 – 18, dog ikke på eftermiddag på søn – og helligdage.

Klager og andre henvendelser vedrørende foreningens forhold skal indgives skriftligt til bestyrelsen.


§ 9.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i maj i nærheden af Dyndmosegaard grundejerforening, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indsendes til formanden senest 1. uge i April.

Ethvert medlem med ægtefælle har adgang til generalforsamlingen. Hvert matr.nr. giver ret til en stemme. Stemmeberettiget er dog kun medlemmer, der ikke er i restance.

Ikke nærværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget. Dog kan ingen repræsentere mere end 3 andre medlemmer.

Alle spørgsmål afgøres med simpel stemmeflerhed af de fremmødte.

Til ændring af vedtægterne kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Afstemning skal på begæring af blot et stemmeberettiget medlem foregå skriftligt.


§ 10.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
Formanden vælges af generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse gælder for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 11.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Bevillinger og honorarer
5. Kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt.

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden.


§ 12.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Såfremt mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning til formanden med angivelse af dagsorden, skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 30 dage efter anmodningen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages skriftlig varsel med angivelse af dagsorden.


§ 13.

Af foreningens midler må hos kassereren kun bero kr. 200,- i kontanter. Over foreningens indestående i bank, sparekasse eller giro kan kun disponeres af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

I retshandler i øvrigt tegnes foreningen på samme måde.


§ 14.

Som bilag til vedtægterne hører en afskrift af de for samtlige parceller gældende servitutter, jf. disses afsnit VIII og IX.

Denne reviderede udgave af foreningens vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21.03.2001 og erstatter tidligere udgave af juni 1964 med ændringer af 23.03.1966, 13.03.1972, 16.03.1982, 17.03.2005, 04.05.08 og 01.05.2011, 07.05.2016 og 26.09.2021 er inddraget.