Ordensregler

Græsslåning m.v.:  
Rabatten skal være tilsået med græs og må ikke indrettes som parkeringsplads.
Grund, rabat og stier langs åen skal mindst være slået hvert år inden 1. juni.

Vigepladserne:       
Vigepladserne må ikke benyttes til parkering.

Vejene:   
Grundejerforeningens bestyrelse danner vejlaug i henhold til kendelse af 1. juli 1964.
For at undgå underminering af vejene skal man selv holde hjørner og rabatter ved at fylde efter med sten og jord, så græsset får mulighed at vokse op.
Vejenes maximalbelastning er 6,5 tons, dog højst 2 tons i tøbrudsperioder.

Reetablering:     
Grundejerne har pligt til at reetablere veje og rabatter efter opgravning af enhver art.

Hegn mod åen:  
Grundejerne skal sørge for nedskæring af hegn mod veje og stier, således at der altid er fri passage 
for fodgængere (se i øvrigt kommunens vejledning).

Rødder i vejene:  
Grundejerne er forpligtet til at forhindre, at rødder fra træer langs vejene ødelægger vejbelægningen. Det kan ske ved opgravning og nyplantning eller ved kraftig nedskæring af bestående beplantning og samtidig overgravning af rødderne i rabatten, hvor rødderne kan ses i vejbelægningen.

Haveaffald: 
Der henvises til det særlige cirkulære, der udsendes hvert år i marts / april måned.

Afbrænding:         
Kan kun ske i henhold til kommunens regulativer.

Motordrevne redskaber: 
I månederne april til september må motorplæneklippere, motorsave og lignende kun anvendes i tidsrummet kl. 9 til 12 og kl. 15 til 18, dog ikke eftermiddage på søn-og helligdage.

Fartbegrænsning:  
På foreningens område må max. køres 30 km/t.

Grusgraven:  
Grusgraven skal henligge som ureguleret naturgrund.
Der må ikke afhentes grus i området eller på anden måde foretages ”indgreb” af den enkle grundejer. Grusgraven må ikke benyttes som affalds-, oplagrings- eller afbrændingsplads.
Affald, byggematerialer, skure o. l. må ikke placeres i skel mod grusgraven.

Ridning:         
Ridning og trækning med hest er forbudt i foreningens område.

Hunde:           
Løse hunde er ikke tilladt! – og gøende er generende.

Støj:               
Vi tager i fritidshus for at få fred og ro … derfor er støj udover det nødvendige utilgiveligt!

Klager:         
Klager og andre henvendelser vedrørende foreningens forhold skal indgives skriftligt til 
foreningens bestyrelse, jf. § 8 i vedtægterne.